การประชุมประจำเดือนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม‬ ครั้งที่ 6/2559
นายสมศักดิ์ ศิริธรรม ‪‎นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม‬ กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ หารือแนวทางในแต่ละชมรม เรื่องของการจัดการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬา พร้อมด้วยเรื่องอื่น ๆ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน