นายสมศักดิ์ ศิริธรรม ‪นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม‬ ‎พร้อมคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ‬ ‎ร่วมให้การต้อนรับ‬

  • ดร.กาหลง เย็นจิตต์ ‪ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค‬ ๑
  • ท่านวินัย ศรีเจริญ ‪‎ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม‬
  • นายอำพร ทองนุช ‪‎รองนาย_อบจ‬.สมุทรสงคราม

ที่ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
‪‎โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาให้ความรู้‬ ‎ขอขอบคุณวิทยากร‬

  • ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ระดับบัณฑิตศึกษา
  • ผศ.ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา
    ขอขอบคุณศึกษานิเทศน์ คุณพูนสุข ชื่นปาน ที่ได้ประสานงานกับโรงเรียนในการส่งคณะครูเข้าร่วมอบรม
    และขอขอบคุณสำนักงาน กกท. จังหวัดสมุทรสงครามที่ประสานงานกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงครามทำให้เกิดโครงการที่ดีแบบนี้ขึ้น