ขอแจ้งเอกสารประกอบการแข่งขัน ดังนี้
>>> กำหนดการวันประชุมผู้จัดการทีม
>>> โปรแกรมการแข่งขัน (บางชนิดกีฬา)
>>> สถานที่พักนักกีฬา
>>> กำหนดการวันแข่งขัน (บางชนิดกีฬา)