ณ ห้องประชุมมณีพิศุทธ์ โรงเรียนถาวรานุกูล
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กาหลง เย็นจิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.ภาค 1 และ นายสาคร หอมวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม
นายสมศักดิ์ ศิริธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวเปิดการประชุม พร้อมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม และชมรมกีฬาสังกัดสมาคมกีฬา จำนวน 18 ชมรม