โปรดตรวจสอบรายชื่อ และประเภทการแข่งขัน เพื่อความถูกต้องด้วยค่ะ