สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงครามเป็นหน่วยงานพัฒนากีฬาในทุกระดับอย่างยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงคราม