วัตถุประสงค์ของสมาคม

ข้อที่ 1.

เพื่อพัฒนากีฬาของจังหวัดสมุทรสงครามให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น

ข้อที่ 2.

เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะในการพัฒนากีฬาในทุกระดับให้เข้มแข็ง มีมาตรฐานมีศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาอย่างยั่งยืน