คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม

นายสมศักดิ์ ศิริธรรม

นายสมศักดิ์ ศิริธรรม

นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม

.

นายสงคราม ตะวัน

นายสงคราม ตะวัน

อุปนายก คนที่ 1

พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์

พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์

อุปนายก คนที่ 2

นายมนตรี ณ บางช้าง

นายมนตรี ณ บางช้าง

อุปนายก คนที่ 3

นายวีระพงษ์ สาริขา

นายวีระพงษ์ สาริขา

อุปนายก คนที่ 4

นายปิยะ  สินบริสุทธิ์

นายปิยะ สินบริสุทธิ์

อุปนายก คนที่ 5

นายอำนวย  ครุฑธามาศ

นายอำนวย ครุฑธามาศ

อุปนายก คนที่ 6

นายนิติ รอดสังวาลย์

นายนิติ รอดสังวาลย์

อุปนายก คนที่ 7

นายวิเชียร เทศทอง

นายวิเชียร เทศทอง

ประชาสัมพันธ์

นายธนเดช วิกยพันธ์

นายธนเดช วิกยพันธ์

นายทะเบียน

นางสาวชญานันท์ กมลวุฒิพงษ์

นางสาวชญานันท์ กมลวุฒิพงษ์

เหรัญญิก

นายกิตติ์จพัฒน์ รัตนทับทิม

นายกิตติ์จพัฒน์ รัตนทับทิม

เลขาธิการ

นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัว

นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัว

ปฏิคม

นายสรสิทธิ์ ธงสุวรรณ

นายสรสิทธิ์ ธงสุวรรณ

กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

นายโกวิท  หลำพรหม

นายโกวิท หลำพรหม

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชมรม

นายธนากร  ลิ้นจี่

นายธนากร ลิ้นจี่

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชมรม

นายวสุวัฒน์  เสือประดิษฐ์

นายวสุวัฒน์ เสือประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชมรม

นายหิรัญ  จั่นเพชร

นายหิรัญ จั่นเพชร

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชมรม

นางสาวกันยา สมุทรสิทธิไชย

นางสาวกันยา สมุทรสิทธิไชย

เจ้าหน้าที่ สมาคมกีฬา

นางสาวปัถยา ลาภักดี

นางสาวปัถยา ลาภักดี

เจ้าหน้าที่ สมาคมกีฬาฯ